T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BALIKESİR / EDREMİT - Halk Eğitim Merkezi

Ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmeleri

Ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmeleri

T.C

EDREMİT KAYMAKAMLIĞI

Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

 

 

DUYURU

 

Merkezimizce 2015 / 2016 Eğitim-Öğretim yılında; ilçemizde açılacak olan kurslarda ihtiyaç duyulması halinde ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere Ücretli Uzman ve Usta Öğretici başvuruları 17 Ağustos 2015 – 11 Eylül 2015 tarihleri arasında alınmaktadır. E-Yaygın Sistemi Üzerinden tanımlanan Okuma – Yazma, Mesleki Teknik ve Genel Kurslar dallarında açılacak kurslarda ihtiyaç duyulması halinde aşağıdaki şartları taşıyanların istenen belgelerle birlikte merkezimize şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Önemle duyurulur. 

 

                                                                                                                      İsmail DAMAR

                                                                                                                      Merkez Müdür

           

A)    ARANAN ŞARTLAR

Ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde aranılan şartlar:

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Yabancı uyrukluların görevlendirilmesinde Türkiye’de görev yapacak yabancı uyruklu öğretmenlerle ilgili şartlar aranır,

b) 18 yaşından küçük olmamak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç) Taksirli veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağırhapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetinekarşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancıkötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kışkırtıcı veya şeref vehaysiyet kırıcı suçtanSveya istimal ve istikarıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlübulunmamak.

d) Görevli olacağı kurs süresince askerlik ile ilişkisi bulunmamak.

 

B) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER  

1-Öğrenim Belgesi (Aslı ve 1 adet Fotokopisi)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(1 adet)

3- Sabıka Kaydı

4- Sağlık Raporu

5- Vesikalık Fotoğraf  (1 adet)

6- Matbu form dilekçe (Müdürlüğümüzden alınacak)

7- Geçmiş yıllarda kurslarda öğretici olarak çalışılmış ise, çalıştığını belgelendirmek.

 

            Posta, email, internet, faxv.b. yollarla -  eksik evrak ile başvuru işlemi kabul edilmeyecektir.

Başvuruların bizzat yapılması gerekmektedir.

Başvuruda istenen belgeler Yarım kapak dosya içinde teslim edilecektir.

 

Görevlendirmede öncelikle çevredeki yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, alan uzmanları, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman kişiler, emekli; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, alan uzmanları, öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler ile Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında en az iki kurs dönemi başarılı şekilde uzman ve usta öğreticilik yapmış olanlar, öğreticilik yapabilme yeterliliğine sahip olup herhangi bir kurum ve kuruluşta veya kendi adına sigortalı çalışanlardan karşılanır.   Kendi okulunda/kurumunda aylık karşılığı ve zorunlu ücretli ek ders karşılığındaki çalışma sürelerini tamamlayamayan öğretmenlerin, merkezlerde görevlendirilmesi istek ve ihtiyaç doğrultusunda olur. Kurslarda görevlendirilmeleri kadrolarının bulunduğu okul ve kurumların günlük çalışma saatleri içinde olur. Kadrolarının bulunduğu okul/kurumların resmî çalışma saatleri dışında kurslarda görevlendirilmesi, öğretmenin isteğine bağlıdır.

  

Yukarıda nitelikleri belirtilenlerden ihtiyaç karşılanamaz ise aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından ilk defa ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesi yoluna gidilir.

 

 Ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde aranılan şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Yabancı uyrukluların görevlendirilmesinde Türkiye’de görev yapacak yabancı uyruklu öğretmenlerle ilgili şartlar aranır,

b) 18 yaşından küçük olmamak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç) Taksirli veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kışkırtıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

d) Görevli olacağı kurs süresince askerlik ile ilişkisi bulunmamak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. Engelli kişilere yönelik düzenlenecek kurslarda engel grupları dikkate alınarak engelli uzman ve usta öğretici görev yapabilir.

 

Merkezlerde görev yapacak ücretli uzman ve usta öğreticilerin branş/alan yeterliliklerinde öncelik sırasına göre;

 

a) Alanında eğitim fakültesi mezunu olmak.

b) Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından veya Yüksek Öğretim Kurulunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının ilgili alanlarından sırasıyla yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu olmak,

c) Alanında en az meslek lisesi mezunu olmak,

ç) Ortaöğretim kurumu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak,

d) En az ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında ustalıkbelgesi sahibi olmak,

e) En az lise düzeyinde öğrenim görmüş olup uzman ve usta öğreticilik yapacağı alanında/branşın tüm yetkinliğine sahip olduğunu belgelendirmek,

f) Geleneksel sanatların yaşatılması, yaygınlaştırılmasına yönelik kurslarda yaş ve öğrenim düzeyine bakılmaksızın çevrede ustalığı kabul görmüş usta ve sanatkârların bilgi ve deneyimlerinden azami ölçüde yararlanılır. Bu durumda olanlardan ayrıca diploma,

ustalık belgesi ve benzeri belgeler istenmez.

g) Aile eğitimi kurslarında görevlendirilecek ücretli uzman ve usta öğreticilerde Bakanlıkça düzenlenen hizmet içi eğitim yoluyla aile eğitimi kurs ve seminerlerini başarıyla tamamlayıp belge almış olma şartı aranır.

(6) Bunların dışındakiler için Genel Müdürlük görüşü alınır.

 

(7) İlk defa ücretli uzman ve usta öğretici olmak için başvuranların ihtiyaçtan fazla olması durumunda şartları aynı olanlar arasından yaygın eğitimden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürü, halk eğitimi merkez müdürü ve alan öğretmeninden oluşan komisyon marifetiyle seçme işlemi kurayla yapılarak sıralandırılır.

 

Bu sıralamaya göre ihtiyaç duyulan ücretli usta öğreticiler görevlendirilir, görevlendirilenlerin dışında kalanlar ise yedek olarak sıralandırılır ve o öğretim yılı içinde ihtiyaç duyulması hâlinde bu sıralandırmaya göre görevlendirme yapılır.

 

(8) Merkez yönetimince düzenlenen kurslarda görevlendirilen ücretli uzman ve usta öğretici için bir genel değerlendirme raporu hazırlanır ve bu rapor dosyasında saklanır. Tekrar görevlendirmede bu raporlar dikkate alınır. Yapılan rehberlik, denetim ve değerlendirmelerde yetersiz olduğu gözlemlenen ücretli usta öğreticilere tekrar görev verilmez.

 

Ücretli uzman ve usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları

 

   Merkezlerde görevlendirilen ücretli uzman ve usta öğreticiler, öğreticilik görevlerini plan ve program dâhilinde yürütürler. Görevleri süresince devlet memurlarının tutum, davranış ve ferasetine uygun davranmakla sorumludurlar.

Uzman ve usta öğreticilere çalıştıkları ders saati karşılığında ek ders ücreti ödenir.

Ders görevi ile görevlendirilen uzman ve usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla sekiz saattir. Müdür, cumartesi-pazar günleri de dâhil olmak üzere ücretli uzman ve usta öğreticilere günün 07.00 ile 24.00 saatleri arasında görev verebilir. Bu çalışma süresi haftada 40 saati geçemez.   Ücretli uzman ve usta öğreticilerin yukarıda belirtilen şartları taşımadıkları,

görevlerinde başarısız oldukları, bu Yönerge hükümlerine uymadıkları merkez müdürlüğünce belirlenmesi ya da kursiyerlerin çeşitli nedenlerle öğrenime devam etmemeleri hâlinde kursun kapanma zorunluluğunun doğması durumunda, uzman ve usta öğreticilerin görevine, görevlendirilmesindeki yöntem ile son verilir ve durum kendisine gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Bu durumda öğreticiye, yalnız görev yaptığı süre kadar ücret ödenir.

 Yazının word dosyası aşağıdadır.

icerikler/ucretli-uzman-ve-usta-ogretici-gorevlendirilmeleri_2021662.html

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 24.08.2015 - Güncelleme: 24.08.2015 16:57 - Görüntülenme: 1774
  Beğen | 0  kişi beğendi